Tjenesteavtale

Tjenesteavtale (Avtalevilkår)

 

Betingelser revidert 21.04.2018 – AppsWEB.no

1 Avtalen omfatter

Denne avtalen omfatter alle kjøp (fysiske varer, digitale varer, nettløsninger, nettbutikker, utvikling etc) og bruk av alle tjenester og annet som naturlig faller innunder denne løsningen, heretter kalt løsningen, Kunde/bruker, heretter kalt Kunde, fra AppsWEB.no, heretter kalt leverandøren.

2 Ekspedering av orde / Leveringstid

Digitale varer ekspederes omgående og kan ikke slettes. Annen tjeneste er angitt. Leveringstiden av produkt til produksjon vil avhenge av flere faktorer, blant annet tilbakemeldinger vedr tekst, bildeinnhold og testing, men dersom alt går flytende vil normal effektiv produksjonstid antatt være fra 2 til 10 uker (med forbehold), etter deres aksept av tilbudet – dersom det ikke inntreffer uforutsette hendelser, samt ferieavvikling.

3 Avbestilling

En ordre, enten digital eller annen tjeneste, kan ikke avbestilles.

Digitale ordre blir prosessert veldig raskt. Noen ganger er tjenesten registrert bare minutter etter registrering og ordren anses som levert ved registrering.

4 Angrerett

Leveransen av domenenavn og digitale tjenester er å anse som en tjeneste og er fullt ut levert ved registrering og angreretten faller således bort.

5 Løsningen

 Vennligst oppgi ved bestilling om du ønsker nettside eller nettbutikk under tilleggsinformasjon. Dersom dette ikke oppgis vil vi spørre deg om dette etter bestillingen. Oppgradering til nettbutikk etter at nettside er valgt ved bestilling medfører tilleggskostnader. Det er ikke mulig å endre valgt løsning etter at arbeidet er påbegynt.

 Det er viktig at tildelte passord forblir fortrolig og at det IKKE endres til et «enkelt» passord, da slike enkle passord lett kan bli misbrukt av andre.

 Løsningen kan kun benyttes på leverandørens server, så sant ikke annet skriftlig er avtalt, og det gis ikke direkte tilgang til programvare/kildekode.

 Løsningen forutsetter at kunden har tilgang til internett med eget utstyr.

 Løsninger som blir levert kan ikke leies ut, videreselges eller gjøres tilgjenglig for en tredjepart uten godkjennelse fra leverandøren.

 Bruken av løsningen forstås som en brukerlisens av løsningen og eiendomsretten av programvaren/utviklingen er leverandørens dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

 På systemløsninger fremgår det på løsningen at den er levert av leverandøren. Siden kan også bli brukt som referanse.

6 Kundens forpliktelser

 Kunden må til enhver tid ha gyldig mailadresse, ettersom all kommunikasjon foregår via mail, eksempel ved utløp av periode for domene eller annen utløp blir slik mail send til oppgitte mailadresse. Feil adresse kan medføre tap av domene og andre tjenester.

 Kunden må være myndig for å kunne inngå denne avtalen.

 Kunden er ansvarlig for sitt eget innhold og all informasjon som publiseres, slik at dette ikke er i strid med lovverket.

 Større innleggelse av informasjon på undersider, som for eksempel informasjon om prosjekter, produkter, ansatte etc, legges inn av kunden selv – eller avtales nærmere.

 Kunden plikter å opplyse om evt. feil i programvaren.

 Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at ingen andre har tilgang til dette. Ved mistanke om at andre har fått kunnskap om passordet må Kunden umiddelbart kontakte leverandøren slik at dette kan endres.

 Kunden står selv ansvarlig for tap av informasjon som skyldes mislighold av brukernavn/passord.

 Alle ordre som blir bestilt i falskt navn vil bli anmeldt. IP nummeret vil bli sporet og forholdet blir anmeldes som bedrageri.

 Kunden er ansvarlig for betaling av faktura selv om kunden selv velger en annen mottaker, eller bestiller for andre. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk.

 Spam og unormal høy mailaktivitet/masseutsendelsesmail er ikke tillatt å sende fra våre løsninger.

 Kunden er ansvarlig for å undersøke evt immaterielle rettigheter / varemerker etc, før registrering og bruken av domenenavnet.

 Leverandøren skal holdes skadesløs ved søksmål i tvister som evt. oppstår mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

7 Salgspant / Betalingsvilkår

 Varen forblir selgers eiendom, inntil hele beløpet er betalt.

 Renter og purregebyr belastes etter forfall jfr. Pantelovens §3-14 flg.

 Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan få innvilget kreditt om en kredittgodkjennelse fra oss blir godkjent. Vi forbeholder oss retten til ikke å godkjenne kreditten uten begrunnelse. Alle som ønsker kreditt kan bli pålagt å ha gjennomført noen kjøp uten kreditt før kreditt kan innvilges. Alternativt for bedrifter som ikke får kreditt og privatpersoner kan disse selvfølgelig handle med kredittkort, hvor dette tilbys.

 Om kunden flytter før evt uoppgjorte fakturaer er betalt, har leverandøren mulighet til å flytte tjenesten tilbake inntil oppgjør har funnet sted.

8 Leverandørens ansvar

8.1 Oppetid og tilgjenglighet

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for nedetid som skyldes problemer hos leverandør av Internettlinjen eller andre problemer internt eller eksternt. Ved vedlikeholdsarbeid på servere av lengre tid, publiseres det informasjon på våre nettsider – i den grad dette lar seg gjøre.

8.2 Programvare

Leverandøren vil oppdatere og rette evt. feil i programvaren så snart det lar seg gjøre, kritiske feil har høyest prioritet.

8.3 Sikkerhet

Brukernavn og passord til administrasjonsgrensesnittet sendes automatisk over krypterte linjer. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig dersom noen klarer å bryte denne krypteringen og tilegne seg brukernavn og passord. Dette gjelder også for alle andre brukernavn/passord som for eksempel de som er tilknyttet e-postkontoer.

8.4 Serverplass og backup

Løsningen inkluderer rutinebasert sikkerhetskopi av all informasjon. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig dersom det skulle oppstå en feil på sikkerhetskopiene, og kunden bør sikre slikt innhold på best mulig måte selv. Leverandøren forbeholder seg retten til å stanse flyten av trafikk og innhold hvor grensen for den elektroniske begrensingen er overskredet.

9 Trafikk, serverkapasitet, linjekapasitet

Er internett-trafikken til/fra løsningen unormal høy, vil det kunne bli iverksatt tiltak, samt stopp av tjenesten. Inkluderer inntil 1000MB (kan oppgraderes), som er rikelig i denne sammenhengen, samt trafikkapasitet begrenset oppad til 20GB pr mnd, som også er rikelig innenfor normalt besøkte sider, i tilsvarende sammenhenger som denne løsningen. Et nettsted som har 50.000 besøkende kan ligge på ca 20GB pr mnd. Begrensningen er i utgangspunktet ingen ”begrensning” eller tilleggskostnad for normal bruk, men settes slik at enkelte ikke skal kunne utnytte kapasiteten utover hva som er forutsett og normal bruk med løsningen. I alle tilfeller blir det informert om slike grenseverdier oppnås.

10 Priser

Våre priser er gitt tilgengelig på våre nettsider, hvor dette er naturlig. Årlige og månedlige avgiftene faktureres forskuddsvis pr. år. Alle priser er oppgitt eks mva og i norske kroner, dersom annet ikke er spesifisert. Ved valg av betalingsmiddel faktura, vil det tillegges et fakturagebyr iht gjeldende lovverk. Prisen kan indeksreguleres. Leverandøren står fritt til å endre sine priser uten forhåndsvarsel til kunden.

11 Forbehold

 Det tas forbehold om prisendringer, utsolgte varer og feil uten ytterligere varsel. Ordre som allerede er lagt vil bli effektuert til avtalt pris så sant ikke annen beskjed blir gitt.

 Det tas forbehold om at en registrert tjeneste / domenenavn allerede kan være opptatt, selv om dette ikke framgår på bestillingstidspunktet eller senere. Det kan da ikke bli gjennomført noen registrering.

 Leverandøren tar ikke ansvar for om noen annen har utført en registrering iht punktet over innen registreringsprosessen i hvert enkelt land er utført, eller dersom det er umulig å registrere den aktuelle tjenesten av ukjente årsaker.

 Det tas forbehold om feil som kan oppstå i alle sammenhenger. Om den informasjonen som videreformidles ikke stemmer overens med gitte fysiske spesifikasjoner gir ikke dette krav ovenfor oss fra kjøpers side. Det gir heller ikke rett til retur av varen så sant ikke varen har vesentlige avvik fra det som er oppgitt. Leverandøren tar ikke ansvar for følgefeil som måtte oppstå ved å installere et produkt, eller på annen måte feil som oppstår i forbindelse med følgefeil.

 Enhver avtale underlagt av domenetildeleren vil gjelde ved registrering av domener, i Norge er det Norids abonnementsvilkår som gjelder og som aksepteres ved registrering av domener, tilsvarende finnes det andre organisasjoner og betingelser som aksepteres ved registrering av domener underlagt disse organisasjonene. Det er Kunden som har det fulle ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldene regler for slik registrering, som bestemmes av den lokale organisasjonen som tilbyr slik registrering.

 Leverandøren er ikke i noen form ansvarlige for abonnentens/kundens feiltolkning av regler eller på noen som helst annen måte erstatningsansvarlige i noen form ovenfor Kunder, enn hva angitt i denne avtalen.

 Dersom registreringsavgiften ikke er betalt innen en måned etter registrering, kan leverandøren overta eierskapet til domenet etc, for mulig videresalg. Likevel er Kunden ansvarlig for å betale utestående, og blir ikke fritatt for dette selv om domenet forsøkes videresolgt.

 Det tas forbehold om skrivefeil og trykkfeil på nettsiden og oppdatering/endringer av innholdet skjer etter behov.

 Det er utenforliggende leverandørens ansvar og kontroll hvor nettsider er linket til nettstedet, eller innhold av nettsteder som er linket til på leverandørens nettside.

12 Bruk av sikkerhetskopi

Ved tap av informasjon som ikke kan lastes leverandøren, betales det en timepris etter nærmere avtale for gjenopprettelse av informasjon.

13 Reklamasjon

Leverandøren skal snarest mulig etter at feilen er rapportert iverksette tiltak for å utbedre mangelen. Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt, iverksette tiltak for utbedring av feilen for så sende regning til Leverandøren. Om Kunden prøver å reparere mangelen selv vil garantien og reklamasjonen kunne bortfalle i sin helhet.

Kunden mister sin rett til å gjøre feil og mangler ved løsningen gjeldende dersom han ikke gir leverandøren melding om feilen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Før feil meldes skal Kunden selv undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor leverandørens ansvarsområde etter disse vilkårene, og Kunden burde ha forstått dette, kan leverandøren kreve dekket de omkostninger som er forbundet feilsøking.

14 Prisavslag

Alle feil i løsningen skal rettes snarest mulig etter at leverandøren er blitt gjort kjent med feilen. Dersom løsningen ikke kan benyttes på grunn av feil som ikke skyldes begivenheter utenfor leverandørens kontroll, kan Kunden kreve prisavslag i henhold til alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, oppad begrenset til hva som er beskrevet i denne avtalen.

15 Erstatning

Tap som Kunden blir påført som følge av feil eller mangler dekkes etter bestemmelser om ansvarsgrunnlag og tapets art som beskrevet i vilkårene her. Erstatningskravet er begrenset oppad til maks. løsningens fakturerte pris uansett tapets årsak eller karakter. Leverandøren dekker Kundens direkte tap i forbindelse med feil eller mangler ved løsningen forårsaket ved uaktsomhet fra leverandørens side, dog begrenset oppad som nevnt over. Med direkte tap forstås dokumentert tap påført Kunden som en nødvendig følge av feilen. Dette gjelder likevel ikke hvis feilen skyldes forhold utenfor leverandørens kontroll, og som leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved inngåelsen av avtalen med Kunden. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre leverandøren har utøvd grov uaktsomhet.

16 Mislighold

Kunden misligholder avtalen når han ikke retter seg etter vilkårene i denne avtalen, eller på annen måte opptrer illojalt i forholdet til leverandøren – for eksempel ved at:

 Kunden opptrer i strid med gjeldende lover eller alminnelige regler for skikk og bruk som gjelder på Internett.

 Kunden ikke betaler for tjenesten innen forfall, eller det foreligger opplysninger som skaper vesentlig tvil om Kundens betalingsvilje og/eller betalingsevne.

 Dersom Kunden misligholder kan leverandøren umiddelbart stenge hele eller deler av tjenesten inntil forholdet er rettet opp.

17 Avtalens varighet

Abonnementsavtalens varighet er 12 måneder fra avtaledato/ordredato, og blir automatisk fornyet for nye 12 måneder dersom ingen av avtalepartene har sagt opp avtalen skriftlig innen 3 måneder før avtalen utløper. Opphør av avtalen gir ingen refusjonsrett.

18 Gyldighet

Avtalen trer i kraft så snart kjøpet er bekreftet. Ved digital levering skjer dette som regel umiddelbart etter den elektroniske bestillingen. En ordre er gyldig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse, eller burde normalt ha mottatt ordrebekreftelse grunnet eventuelle e-postproblemer eller andre årsaker som leverandøren ikke kan påvirke. Alle ordrebekreftelser blir sendt pr e-post. En ordre er gyldig inntil varen er avbestilt eller kansellert fra leverandøren (skriftlig/e-post – til oppgitte e-post adresse) grunnet eventuelle feil. Ved ordreinngåelse er det gitt at kjøperen godtar betingelsene. Det forbeholdes retten til leveringsnekt av din ordre/bestilling grunnet feil, prisendringer, lagersituasjon eller andre årsaker. Skriftlige tillegg signert av begge parter samtidig eller senere enn denne avtale, går foran bestemmelsene i denne avtalen, muntlige avtaler inngås ikke, bortsett fra en muntlig aksept av en ordre/bestilling.

19 Endring av denne avtalen

Oppdatert avtale vi til enhver tid være tilgjengelig på leverandørens nettside, og oppdatert avtale vil gjelde alle kunder.

Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i disse betingelsene. Større/vesentlige endringer skal kunngjøres på leverandørens nettside.

20 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelser suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i force majeure-situasjonen bare gå fra avtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 dagers varsel.

21 Rettsvalg og tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. Det er leverandørens byrett som benyttes som verneting.

22 Lovgivning

Leverandøren følger den norske lovgivning som virksomheten er underlagt. Se www.lovdata.no for lovtekster som bla kjøpsloven, angrerettloven og markedsføringsloven. Om en handel skjer fra andre leverandører, som ikke er lokalisert i Norge, kan du oppleve andre bestemmelser enn hva det norske lovverket beskytter deg som forbruker mot.

23 Copyright

Alt innhold som blir presentert på leverandørens nettsider er beskyttet etter opphavstretts-, markedsførings- og varemerkeloven. Det skal ikke under noen omstendighet misbrukes, kopieres, eller på annen måte publiseres uten at det utrykkelig er skriftlig forhåndssamtykke fra leverandøren.

24 Personvernopplysninger

24.1 Personlig informasjon

Det deles ikke personlig informasjon som du gir fra deg med noen tredjepart, for utenom hva som er angitt i denne avtalen.

24.2 Cookies

Det benyttes cookies for å lagre informasjon som du bruker mens du besøker nettsidene.

24.3 Epost-adresser

Din epost-adresse blir benyttet til brukernavn for tilgang til kontoen din. Vi gjør vårt beste for at du ikke skal få uønsket epost. Når du setter opp en konto hos oss kan du velge og ikke bli inkludert i noen epost-lister (nyhetsbrev o.l.), og du kan slette deg selv fra disse listene når som helst.

24.4 Informasjon som samles av oss

For å kunne yte bedre service lagrer vi informasjon om sidetreff og kontobruk.

24.5 Hvordan ivaretar vi din sikkerhet online?

Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data.

24.6 Person/kredittkortnummer

Personnummer eller kredittkortnummer blir ivaretatt på en sikker måte. Dersom det kreves oppgitt, bruker vi det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling for å stadfeste kredittnivå. Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrer ikke vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig for betalingspartner over kryptert kommunikasjon selv for administrasjonsformål. Alle online ordrer lagres med IP nummer, slik at ordren kan spores om noe galt har skjedd.

24.7 Kredittkort og din sikkerhet

Vi aksepterer kun kredittkort som har 3D-Secure sikkerhet og med CVV2/CVC2 verifisering. Alle kredittkort transaksjoner blir håndtert gjennom krypterte og sikre linjer. Alle kjøp som registreres og aksepteres trekk på kredittkort, vil bli trukket når ordren ansens som levert.

24.8 Videresalg/formidling av informasjon

Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lov.

24.9 Våre retningslinjer

De gjeldende retningslinjer for sikkerhet, samt generelle salgs og leveringsvilkår, og kontaktinformasjon, er til enhver tid tilgjengelig på vår nettside.

24.10 Generelle vilkår

Etter bestilling vil vi flytte eller opprette din konto på vår server og kunden er ansvarlig for å oppgi nødvendig informasjon for å kunne behandle bestillingen. Kunden får tilsendt eget skjema som skal fylles ut og sendes tilbake før arbeidet kan påbegynnes.

AppsWEB skal forsøke å overholde leveringstid, men kan ikke garantere dette og kan ikke holdes ansvarlig ved for sen levering.

Etter at bestillingen er overlevert har kunden 7 dager til å godkjenne arbeidet. Arbeid som ikke godkjennes/bestrides innen fristen anses som ferdigstilt. Endringer deretter vil faktureres gjeldende timepris.

Alle bestillinger kvalitetssikres, men AppsWEB er ikke ansvarlig for innhold som leveres av kunden med skrivefeil eller andre feil. Vi anbefaler at innhold utarbeides profesjonelt på forhånd. Kunden er selv ansvarlig for å kvalitetssikre innholdet på sin nettside og levere nødvendig innhold som tekst og bilder.

Tilleggs funksjonalitet eller endringer som ikke er inkludert i bestilt pakke faktureres etter gjeldende timepris per dags dato. kr. 900,- per time. (min 0,5 time). Dette gjelder også endringer i design og themes (unntatt bug fix) som ikke er en del av funksjonaliteten i valgte design/themes.

Ved aksept av tilbud basert på skreddersydd løsning/spesielle behov: Kunden vil få estimert timepris før oppstart og godtar at totalt antall timer kan overstige estimert timepris. Estimert timepris skal likevel være så nøyaktig som mulig.

Taushetsplikt: Både oppdragsgiver og kunden har taushetsplikt om konfidensiell informasjon som man får tilgang til i forbindelse med Oppdraget. Dette gjelder også informasjon som må deles til andre ved tjenestlig behov. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet oppdrag.

1 time basis opplæring for oppdatering av innhold på nettside inngår i alle pakker.

Faktura må betales i tide. Ved manglende eller for sen betaling forbeholder AppsWEB seg retten til å stenge kundens nettside og e-post med forhåndsvarsel. Manglende betaling vil bli oversendt inkasso for videre behandling.

Prisen på våre pakker START, STANDARD, PRO er veiledende og basert på estimert arbeidsmengde for gjeldende pakke. AppsWEB forbeholder seg retten til å fakturere ekstra medgått tid for arbeid som overstiger estimert arbeidsmengde i de oppgitte pakker.

Alle pakker leveres med ett språk. Kontakt oss for tilbud dersom du har spesielle behov.

24.10 Support og service avtaler

Support gjelder e-post, backup, migrasjon, flytting, feil med script eller andre tekniske problemer på som er levert sammen med løsningen eller pakken som kunden bestiller. Dette inkluderer ikke tilpasninger eller programvare/script som kunden selv har installert. For eksempel WordPress tilpasninger, endringer, plugins o.l. AppsWEB kan gi slik support i tillegg etter gjeldende timepris eller kunden kan tegne egen support avtale ved behov. Support avtale inkluderer webhotell som spesifisert i bestilt pakke eller avtalt.

Prisen gjelder for et år om gangen og faktureres for et år om gangen. Avtalen fornyes automatisk med bindingstid for et år om gangen dersom avtalen ikke sies opp skriftlig senest 3 mnd. før utgangen av inneværende år. Oppsigelse/kansellering må gjøres ved å sende e-post til web@appsweb.no.

• START: Etter 3 mnd. faktureres support avtale til kr. 199 eks. mva. per mnd som betales for 1 år om gangen dersom ikke annet er avtalt.
• STANDARD: Etter 3 mnd. faktureres support avtale til kr. 499 eks. mva. per mnd som betales for 1 år om gangen dersom ikke annet er avtalt.
• PRO: Ved bestilling faktureres support avtale til kr 799,- eks. mva. per mnd som betales for kvartal, halvår eller 1 år om gangen dersom ikke annet er avtalt.
For skreddersydde løsninger gjelder alltid avtalte priser i tilbud/e-post.
• Support avtalene inkluderer web og e-post hosting hvis ikke annet er avtalt og 10 dagers automatisk backup. Det er mulig å oppgradere hosting til egen server ved behov eller utvidet lagringstid av backup.
• Support: Svartid per e-post er normalt innen 24 timer for vanlige support saker. Dette gjelder også 24/7 Support, dersom ikke egen avtale om responstid foreligger i tilbud.

24.11 Nettbutikk og e-handelsløsninger

• Det er en grense på maksimalt 500 produkter uavhengig av kategori inkludert bilder ved levering. dersom annet ikke er skriftlig avtalt på forhånd. Begrensningene i produktene gjelder kun ved levering dersom annet ikke er avtalt. Kunden kan selv legge til ubegrenset antall produkter uavhengig av kategori etter at nettbutikken er ferdigstilt.
• Produktene kan ha maksimum 5 opsjoner hver og opp til 5 bilder per produkt. Med «opsjoner» menes valg som gjøres per. produkt – for eksempel størrelse.
• Kunden er ansvarlig for å levere produkt bilder i angitt format ellers vil medgått ekstra tid kunne faktureres etter gjeldende timepris.
• Det gis veiledning så kunden selv kan legge inn og oppdatere produkter på egenhånd. AppsWEB kan legge til flere produkter basert på gjeldende timepris.
• Kunden må levere utfylt e-handel skjema med produkt informasjon.
• Kunden kan velge mellom Paypal eller Stripe betalingsløsning og faktura. Begge godtar alle typer kredittkort (VISA/MasterCard). Vipps, Klarna, NETS, andre betalingsløsninger eller integrasjoner mot andre systemer (eksempel regnskap) kan bestilles som tilleggstjenester mot ekstra kostnad. (Ta kontakt for priser).
• Følgende funksjoner er inkludert som standard i vår nettbutikk løsning: Relaterte produkter, Varelager (beholdning), Bring/Posten leveringsmetode, Butikk informasjon og hent i butikk opsjon er inkludert. Det er mulighet til å bestille et stort antall tilleggs moduler og integrasjoner til andre systemer. Kontakt oss for mer informasjon. AppsWEB er ikke ansvarlig for transaksjons kostnader knyttet til betalingløsninger.
• Etter ferdigstillelse og overlevering av e-handel løsning er det kundens ansvar å vedlikeholde produkter gjennom tilgang til kontrollpanel.
• AppsWEB er behjelpelig med valg av riktig løsning og vedlikehold av nettbutikk etter gjeldende timepris. Ta kontakt med oss for før bestilling dersom du har spørsmål, spesielle ønsker eller krav så kan vi skreddersy tilbud etter avtale.

24.12 Søkemotoroptimalisering (SEO)

For SEO-tjenester gjelder i tillegg særskilte vilkår. Disse inngår i kontrakt for levering av SEO-tjenester, avhengig av hvilke SEO-tjenester kunden bestiller. SEO-tjenester i standard pakker innebærer at leverandøren registrerer nettsiden på Google søkemotor.

25 Kontaktopplysninger

AppsWEB

E-post: web@appsweb.no

Tlf: 98807461

Org nr: NO918915249

X